مینی واش سطلی فریدولین با سبد خشکن رنگ سفید sw-12w